top of page

Vija Kilbloka

CEO at Zvaigzne ABC Publishers - Latvia

image1.png

We love books and take care of those we love. Not just books, but also the people who create them and for whom they are created.

Creating a good book is about more than a mere choice of cover design and printing. A good book is characterised by the quality of content, which requires copyright to provide properly paid work, skills and art. All this is a prerequisite for the diverse benefits that the public will get in return. But copyright in Latvia is not only about respect for the principle of fairness so that creative workers receive remuneration for their intellectual and financial contribution, as this would not be enough on its own. It has also existential connotations, since copyright stands in defence of our small language and culture. Only through new creative incentives can it reenergise and thrive.

Vija Kilbloka Izdevniecības “Apgāds Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja 

Mēs mīlam grāmatas un rūpējamies par tiem, ko mīlam – par grāmatām un jo īpaši par cilvēkiem, kuri tās veido un kuriem tās tiek veidotas.

 

Labas grāmatas radīšana nav tikai spilgta vāka dizaina izvēle un drukas darbi. Labai grāmatai ir raksturīga satura kvalitāte, kas prasa autortiesību nodrošinātu pienācīgi atalgotu darbu, prasmes un mākslu. Tas viss ir priekšnoteikums daudzveidīgajam labumam, kuru sabiedrība droši gūs. Autortiesības Latvijā garantē ne tikai taisnīguma principa ievērošanu, lai radošā darba veicēji saņemtu atlīdzību par savu intelektuālo un finanšu ieguldījumu. Tās ir svarīgas arī nākotnes perspektīvā – autortiesības ir būtiski nozīmīgs instruments, lai koptu latviešu valodu un kultūru, un veicinātu radošas jaunas iniciatīvas.

.

bottom of page